BIP
Strona Główna

 

Witamy na stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu


____________________________________________________

CZAS OCHOTNIKÓWOd 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony, może ochotniczo zgłaszać sie do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

Więcej informacji >> Kliknij aby zobaczyć!

  ____________________________________________________
  UPRZEJMIE INFORMUJEMY

    W dniu 1 marca 2015 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów w poszczególnych komórkach organizacyjnych WKU w Elblągu.
  ____________________________________________________
  UWAGA!
  ŻOŁNIERZE REZERWY OSOBY I STAWIAJĄCE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

     Zgodnie z art. 53 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r.:

  1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.
  2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:
  • nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo
  • zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby
  - są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu. Do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje sie ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).
  3. Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa w ust. 1, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.
  4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powiadamiając wojskowego komendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.
  5. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają również obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.
  6. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, w trybie określonym w art. 90, są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.

  ____________________________________________________

  PLATFORMA ePUAP


    
      Od września br., obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe z zakresu powszechnego obowiązku obrony i służby wojskowej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

     Platforma stanowi bezpieczny, elektroniczny kanał udostępniania usług świadczonych przez organy administracji publicznej. Umożliwia załatwianie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu, za pośrednictwem Internetu. Od 2013 roku obywatele mogą załatwiać sprawy w wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień za pomocą formularza ePUAP: "pismo ogólne do urzędu".

     Od 5 września 2014 r. na ePUAP (www.epuap.gov.pl) w dziale: Bezpieczeństwo Narodowe >> Spełnianie powszechnego obowiązku obrony, udostępnione zostały dedykowane usługi umożliwiające obywatelom:

  Więcej informacji o platformie ePUAP: Kliknij aby zobaczyć!

  ____________________________________________________

  VADEMECUM REZERWISTY

     W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką szkoleń rezerwy i realizacji świadczeń rzeczowych, publikujemy odpowiedzi w formie vademecum na najczęściej pojawiające się pytania:

   VADEMECUM REZERWISTY
   
  ____________________________________________________

  Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku
  w godzinach: 7:45 - 15:15

  ul. Królewiecka 167A
  82-300 Elbląg


  tel.: 261 313 480
   ____________________________________________________

  Przyjmowanie interesantów przez
  Wojskowego Komendanta Uzupełnień w sprawie skarg,
  próśb i zażaleń, w każdy poniedziałek
  w godzinach:
  14:00 - 16:00

   

  Po uprzednim uzgodnieniu,
  tel.: 261 312 475
   ____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Stronę odwiedzono po raz: