Strona Główna

 

Witamy na stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu


____________________________________________________

UWAGA!
ŻOŁNIERZE REZERWY OSOBY I STAWIAJĄCE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

   Zgodnie z art. 53 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r.:

1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.
2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:
  • nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo
  • zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby
- są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu. Do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje sie ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).
3. Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa w ust. 1, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powiadamiając wojskowego komendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.
5. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają również obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.
6. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, w trybie określonym w art. 90, są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.

____________________________________________________

ZAWIADOMIENIE

   Informujemy, że na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355) i Decyzji Dyrektora Departamentu Kadr MON, trwa proces mianownia na kolejne stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy, którzy odchodzili ze służby w stopniach:
  • sierż. sztab. (bosmana sztab.), st. sierż. sztab. (st. bosmana sztab.);
  • st. plut. (st. bosmanmata), st. plut. pchor.;
  • mł. chor. sztab. (mł. chor. sztab. mar.), chor. sztab. (chor. sztab. mar.).

   W związku z powyższym Wojskowy Komendant Uzupełnień w Elblągu zwraca się o pilny kontakt w celu dokonania uzgodnień dotyczących organizacji uroczystości wręczenia aktu mianownia.


Nr telefonu kontaktowego: (55) 230 24 65, (55) 230 34 80____________________________________________________


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu

W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie www.epuap.gov.pl

Dostępne fomularze pism dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu:

Więcej informacji znajdą państwo pod wskazanym linkiem: Kliknij aby zobaczyć!


____________________________________________________
Na skróty:
Aktualności >>

Oferty służby >>


Kursy rezerwy >>

NSR >>


Weterani >>


Rekonwersja >>

____________________________________________________

Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:45 - 15:15

ul. Królewiecka 167A
82-300 Elbląg

tel.: (55) 230 34 80
 ____________________________________________________

Przyjmowanie interesantów przez
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w sprawie skarg,
próśb i zażaleń, w każdy poniedziałek
w godzinach: 14:00 - 16:00

 

Po uprzednim uzgodnieniu, tel.: (55) 230 24 75
 ____________________________________________________

 

 

 

 

Stronę odwiedzono po raz: